Zde najdete informace ohledně zakončení studia, průběhu zadávání závěrečných prací (BP a DP) a předpisů pro jejich vypracování.


Bakalářské studium


Magisterské studium


Průběh SZZ

Státní závěrečná zkouška bakalářského/magisterského studia se skládá ze dvou částí – obhajoby BP/DP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před stejnou komisí. Odborná část probíhá podle akreditovaných tématických okruhů (viz výše) příslušného programu a oboru.

Studenti se dostaví k SZZ min. o 1 hodinu dříve (netýká se prvního studenta v pořadí) z důvodu možných časových změn v hramonogramu. Student zajistí předání případné prezentace (v pdf nebo ppt formátu) pro účely obhajoby tajemníkovi komise v dostatečném předstihu před samotnou obhajobou.

Po vstupu do místnosti student počká na představení jeho osoby tajemníkem komise. Poté bude přivítán předsedou a vyzván k prezentaci své závěrečné práce (čas pro prezentaci 10 minut). Po prezentaci následuje čtení posudků vedoucího a oponenta práce a zodpovězení případných dotazů z posudků. Následuje diskuse se členy komise o výsledcích práce.

Předseda ukončí blok obhajoby BP/DP a následuje blok odborné zkoušky. Student odpovídá na min. 3 dotazy z tématických okruhů. Tyto dotazy zvolí členové komise.

Předseda komise uzavře diskusi nad otázkami a komise se na uzavřeném zasedání dohodne o závěrečném hodnocení bakalanta/diplomanta.

Poté je student opět přizván a je mu sdělen výsledek SZZ. Student svým podpisem na protokolu o státní zkoušce potvrzuje, že byl informován o výsledku SZZ.

Poznámka: K bakalářské/magisterské státní závěrečné zkoušce je třeba se přihlásit elektronicky prostřednictvím KOSu v termínu určeném Časovým plánem.

Popis průběhu státní závěrečné zkoušky je popsán i v čl.4 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL.


Doktorské studium


Obhájené závěrečné práce


Za obsah odpovídá: Lubor Jirásek